Regulamin obiektu noclegowego
Babie Lato, Okuninka VII – 156,
22-200 Włodawa

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu noclegowego Babie Lato w Okunince VII-156, 22-200 Włodawa, zwanego dalej „obiektem noclegowym”.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie noclegowym.

3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu obiektu noclegowego Babie Lato.

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu noclegowego Babie Lato w Okunince VII-156, 22-200 Włodawa

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji obiektu noclegowego, na stronie obiektu noclegowego www.babielato.eu oraz na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

6. W każdym pokoju obiektu noclegowego dostępny jest wyciąg z Regulaminu.

§ 2 Doba hotelowa

1. Pokój w obiekcie noclegowym wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując miejsce noclegowe, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu w danej dobie hotelowej. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:30 – naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.

5. Informacji na temat opłat za przedłużenie doby hotelowej udziela Recepcja obiektu noclegowego.

6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji obiektu noclegowego, jak najszybciej, a co najmniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Obiekt noclegowy uwzględni prośbę o przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych pokoi. Obiekt noclegowy może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.

8. 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w obiekcie noclegowym w trakcie trwania pobytu, opłata za pobyt, w tym za niewykorzystane doby hotelowe nie jest zwracana.

§ 3 Meldunek

1. Zameldowanie w obiekcie noclegowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu noclegowego Babie Lato w Okunince VII-156, 22-200 Włodawa.

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz maila z potwierdzeniem rezerwacji.

3. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie obiekt noclegowy ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

4. Opłata za pobyt uiszczana jest przez Gościa w dniu przyjazdu do obiektu noclegowego za cały zarezerwowany pobyt zgodnie z informacją przesłaną w mailu, potwierdzającym wpłatę zadatku za dokonaną rezerwację.

5. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu.

6. Podczas meldunku Recepcja wydaje klucz do miejsca noclegowego. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydany klucz najpóźniej w chwili meldowania z pokoju. W przypadku zagubienia klucza Gość uiści opłatę związaną z wymianą zamka wg stawki zaproponowanej przez gestora obiektu noclegowego lub wymieni zamek we własnym zakresie.

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

8. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach obiektu noclegowego od godz. 8:00 do godz. 22:00. Po 22:00 na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.

9. 9. Przebywanie osób niezameldowanych w miejscach noclegowych Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji obiektu noclegowego, o ile gestor obiektu noclegowego wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

§ 4 Rezerwacja pobytu

1. Rezerwacja pobytu w obiekcie noclegowym odbywa się drogą mailową. Po ustaleniu ceny za pobyt i zaakceptowaniu warunków rezerwacji Gość dokonuje wpłaty zadatku na konto firmowe P.H.U. M-Si Monika Sawicka, nr konta ING Bank 26 1050 1953 1000 0091 3235 5703. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie oferty handlowej zaprezentowanej na stronie obiektu noclegowego www.babielato.eu

2. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w obiekcie noclegowym do godziny 9:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obiektu noclegowego telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres: info@babielato.eu

§ 5 Cisza nocna

1. W obiekcie noclegowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu noclegowego mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, gestor obiektu noclegowego może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań gestora obiektu noclegowego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia obiektu noclegowego.

§ 6 Usługi i Obowiązki Obiektu Noclegowego

1. Obiekt noclegowy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji obiektu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

3. Obiekt noclegowy zobowiązuje się zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie
 • sprawną pod względem technicznym usługę

4. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt noclegowy dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

5. W czasie pobytu Gościom obiektu noclegowego Babie Lato nie zapewnia się artykułów sanitarnych, środków higieny osobistej ani innych środków myjąco – czyszczących, chyba, że w warunkach rezerwacji ustalono inne zasady. Na życzenie Gościa pomieszczenia w trakcie pobytu sprzątane są za dodatkową opłatą w wysokości 150 PLN.

6. Wiata grillowa oraz ogólnodostępne grille i miejsce na ognisko są w dyspozycji wszystkich Gości (z wyłączeniem rezerwacji dokonanej przez właściciela obiektu noclegowego Babie Lato). Zabronione jest rozpalanie grilla przy miejscach noclegowych.

7. Na życzenie Gościa obiekt noclegowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • przekazywanie korespondencji dla Gości,
 • przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie o wartości do 5 000 zł
 • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie,
 • użyczenie żelazka, deski do prasowania,
 • dostęp do bezprzewodowego Internetu,
 • korzystanie z bezpłatnego parkingu wg zasady 1 miejsce parkingowe na jedno miejsce noclegowe.

§ 7 Obowiązki Gości

1. Każdorazowo opuszczając miejsce noclegowe Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, wyłączyć zbędne urządzenia elektryczne i sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Goście obiektu noclegowego zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną na Recepcji i przestrzegania jej.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w miejscach noclegowych kuchenek elektrycznych i gazowych, mikrofalówek, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.

4. W miejscach noclegowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

5. Na terenie całego obiektu noclegowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

6. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w miejscu noclegowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego miejsce noclegowe Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji miejsca w wysokości 1000 zł.

7. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu noclegowego akwizycji, w tym sprzedaży artykułów spożywczych, gastronomicznych i sprzedaży obnośnej, jak również roznoszenia ulotek.

8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w miejscach noclegowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

9. Śmieci i pozostałości komunalne sortowane są przez Gości na 5 frakcji. Kosze do sortowania śmieci dostępne są przy wjeździe na teren parkingu i są monitorowane za pomocą kamer z nagrywaniem obrazu. W przypadku stwierdzenia faktu, iż Gość nie dokonał sortowania śmieci dopuszcza się posortowanie śmieci w zastępstwie Gościa. Opłata za posortowanie śmieci jest doliczana do rachunku Gościa i każdorazowo wynosi 200 PLN.

10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt noclegowy może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań obiektu noclegowego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu noclegowego.

§ 8 Odpowiedzialność Gości

1. Gość obiektu noclegowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu noclegowego, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.

2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu noclegowego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

4. Gość powinien zawiadomić Recepcję obiektu noclegowego o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 9 Odpowiedzialność Obiektu Noclegowego

1. Obiekt noclegowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność obiektu noclegowego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu obiektu noclegowego.

3. Obiekt noclegowy ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu noclegowego albo zajmują zbyt dużo miejsca.

4. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu noclegowego lub poza terenem obiektu noclegowego.

5. Wybrane obszary obiektu noclegowego są monitorowane za pomocą kamer i mogą być zapisywane na nośnikach danych.

§ 10 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w miejscu noclegowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji obiekt noclegowy przechowa rzeczy przez 3 miesiące.

§ 11 Pobyt zwierząt domowych

1. Obiekt noclegowy Babie Lato przyjmuje Gości wraz z ich pupilami - zwierzętami domowymi w wyjątkowych sytuacjach. Przyjęcie w obiekcie noclegowym zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji miejsca noclegowego. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie noclegowym wydaje gestor obiektu.

2. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od gatunku zwierzęcia i jego rozmiarów. W przypadku pobytu w obiekcie noclegowym Gościa ze zwierzęciem bez wcześniejszej akceptacji pobierana jest dopłata w wysokości 300 PLN za dobę.

3. W obiekcie noclegowym przebywać mogą tylko zwierzęta domowe. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt gestor obiektu noclegowego będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie zwierzęcia.

4. Obiekt noclegowy nie wyraża zgody na przyjęcie zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, a także gadów, płazów, stawonogów, gryzoni oraz innych zwierząt uznanych przez gestora obiektu noclegowego za niebezpieczne.

5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy i inne mogące stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji.

7. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie.

8. Jeżeli pościel, w miejscu noclegowym, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, według aktualnych cen znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa dostarczającego pościel dla obiektu noclegowego.

9. Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez nie w otoczeniu obiektu noclegowego. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu noclegowego.

10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy obiektu noclegowego będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu noclegowego, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, gestor obiektu noclegowego będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Gestor obiektu noclegowego zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu noclegowego. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie noclegowym i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, gestor obiektu noclegowego zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu noclegowego.

12. Wszystkie szkody w mieniu obiektu noclegowego, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez gestora obiektu noclegowego, a ich kosztami będą obciążeni właściciele

§ 12 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez obiekt noclegowy usług, które rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja obiektu noclegowego, reklamacje można również zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@babielato.eu jak również pod numerem telefonu +48 669 460 660, a także pocztą. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług jest: P.H.U. M-Si Monika Sawicka z siedzibą w Starym Sławacinku 146G, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJ I INFORMACJ O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem REGON: 060037083, NIP: 537-135-93-76

3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez obiekt noclegowy usług.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi

6. Ewentualne spory związane z Umową Sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy obiektem noclegowym, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy P.H.U. M-Si Monika Sawicka.

§ 13 Gastronomia

1. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i napoi z restauracji. Wszelkie dania i napoje, wyniesione z puntu gastronomicznego są dodatkowo płatne.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gestor obiektu noclegowego może wydać zgodę na wyniesienie posiłków i napoi z restauracji bez dodatkowych opłat.

3. Zabrania się wnoszenia i konsumpcji własnego jedzenia i produktów alkoholowych bez względu na rodzaj alkoholu.

4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie restauracji odpowiedzialni są opiekunowie, którzy powinni sprawować stały nadzór nad zachowaniem dzieci.

5. W przypadku wykupienia usług noclegowych obejmujących śniadanie lub obiad Klient uprawniony jest do jednorazowego wejścia na teren restauracji, a każdorazowe wyjście traktowane jest jako zakończenie korzystania z usługi. Dodatkowe wejścia podlegają opłacie.

§ 14 Postanowienia dodatkowe

1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez P.H.U.M-Si Monika Sawicka, z siedzibą w Sławacinku Starym 146 G dla celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie noclegowym, celów meldunkowych, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt noclegowy oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych obiektu noclegowego. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

2. Skargi i wnioski związane z pobytem w obiekcie noclegowym należy zgłaszać bezpośrednio w Recepcji obiektu noclegowego, drogą pisemną, e-mailem lub na adres: P.H.U.M-Si Monika Sawicka, z siedzibą w Sławacinku Starym 146 G, 21-500 Biała Podlaska, adres e-mail: info@babielato.eu

3. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu noclegowego jest P.H.U. M-Si Monika Sawicka z siedzibą w Starym Sławacinku 146G, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJ I INFORMACJ O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, o numerze REGON: 060037083, NIP: 537-135-93-76

W celu usprawnienie i prawidłowego działania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. O szczegółach możesz dowiedzieć się z naszej polityki prywatności. Tam również udostępniamy narzędzie do zarządzania plikami cookies dla strony babielato.eu. Czy akceptujesz pliki cookies?